SağlıkGenel SağlıkÖzürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge

Sponsorlu Bağlantılar

Bu makalenin Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge

Tarihi:0303200
Sayısı:3539
Genelge No:2004/30

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100THG0100008 03032004 3539
KONU :
VALİLİĞİNE
GENELGE

2004/ 30

Özürlülerin, özel kanunlar uyarınca kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri maksadıyla almaları gereken özürlü sağlık kurulu raporları için muayene, tetkik ve rapor ücreti alınıp alınmayacağı konusunda uygulamada doğan tereddütlerin giderilebilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde konunun açıklığa kavuşturulması gerekli görülmüştür

Bilindiği üzere, 08012002 tarih ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında özetle; genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır Bahsedilen 1 inci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye aynı kanunun 1 inci maddesi 4 üncü fıkrasında Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır

Bu çerçevede, 08022002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28012002/3654 sayılı kararname’nin eki karar ile gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi 1 inci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur Diğer bir ifade ile, verilen hizmetler karşılığında ücret alınmaması veya indirimli uygulama yapılabilmesi imkanı getirilmiştir

Konuyla ilgili 03122002 tarih ve 2002/58 No’lu Başbakanlık Genelgesinin 6 ncı maddesinde ve Sağlık Bakanlığının 10052000 tarih ve 2000/48 No’lu Genelgesinin 3 üncü maddesinde “Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan özürlü vatandaşlarımızın almış oldukları sağlık kurulu raporlarından bağış ve evrak parası adı altında para talep edilmemesi” gerektiği belirtilmiştir

Ancak, gerek özürlü vatandaşlarımızdan gerek resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımıza intikal eden müracaatlardan; uygulamada tereddüt ve sorunlar oluştuğu ve bu durumun özürlü vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açtığı, tespit edilmiştir

Bu itibarla mezkur genelgelerde belirtildiği üzere;06021998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan , Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te de belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarına özürlü sağlık kurulu raporu almak için başvuran vatandaşların raporlarından bağış veya evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi, muayene, tetkik ve sağlık kurulu raporu işlemleri neticesinde doğan hizmet bedellerinin;
a) İlgilinin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışması halinde bu kurum veya kuruluşça,

B ) SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensubu olmaları veya emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca karşılanması,

c) Yeşil kartı bulunan özürlülerin 3816 sayılı Kanun uyarınca özürlü sağlık kurulu raporu ile ilgili iş ve işlemlerine ait giderlerinin (poliklinik muayene ücreti hariç) ise, bağlı bulundukları Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden karşılanmak üzere Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilmesi,

d) Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayıp ödeme gücü bulunmayan özürlü vatandaşlarımızdan 28012002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 03122002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca muayene, tetkik, ve rapor ücreti alınmaması gerekmektedir

Bilgilerinizi ve konunun ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğini önemle rica ederim

Prof Dr Necdet ÜNÜVAR
Bakan a
Müsteşar

Not: [“Çalışabilir”, “Çalışamaz” satırlarında özürlünün Çalışma Gücü Kaybı Derecesine göre çalışıp, çalışamayacağı tespit edilecektir Çalışma Gücü Kaybı derecesine göre “Çalışamaz” denen bir özürlünün özür grubunun gerektirdiği işlerde çalışamayacağı anlaşılacaktır Örnek, % 65 Çalışma Gücü Kaybı derecesi ile değerlendirilmiş olan ortopedik özürlüye çalışamaz denmiş ise bu, özürlünün bedenen yapabileceği işleri kapsar Yine her iki gözü görmeyen veya bir gözü görmeyen özürlü için verilen % 100 çalışma gücü kaybı oranı bu özürlünün hiçbir işte hiçbir şekilde çalışamayacağı anlamına gelse de; esasen buradan özürlünün görmeye dayalı işleri yapamayacağı anlaşılacaktır
“Çalıştırılamayacağı iş alanları” satırında ise; özürlünün özürü nedeniyle yapmaması/yaptırılmaması gereken iş alanları mutlaka belirtilecektir Örnek; özür grubuna göre “Ayakta Durmayı gerektiren İşlerde”, “Görmeyi Gerektiren işlerde” çalışamaz şeklinde ifade edilecektir Bu satırda özürlünün özür durumuna göre çalışamaz denen bir işte çalışması önlenecek ve sağlık durumunun daha kötü olmaması sağlanacaktır Ayrıca; özürlü işçilerin iş güvenliği ve işçi sağlığının korunması da amaçlanmaktadır Böylece özürlünün bu konudaki mağduriyeti giderilmiş olacaktır (Genelge: SAYI: B100THG0100000 / 162 04-01-2001)
Ayrıca, 18 Mart 1998 Tarih ve 23290 Sayılı resmi gazetede yayınlanan “Özürlüler Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ile sağlık kurulu raporlarının usul ve esasları belirlenmiştir Raporun geçerlilik süresi kalıcı hastalık veya özürler için raporun bir defa verilmesi yeterlidir Ancak özür durumunun değişmesi halinde rapor ve buna bağlı çalışma gücü kaybı oranı yeniden belirlenir]

 
Sponsorlu Bağlantılar
 

İlginize Değer ›

 
 
 
admin - 15 Mart 2013
 
 

Nasıl Buldular? ›

 
özürlü rapor resim 3 sınıf özürlü saglık kurulu raporu sağlik kurul rap özürlüler sağlık kurul rapü sağlık kurulu çalışabilir raporu sağlık ocağı öğrenci rapor örneği saglık ocagı raporu sağlık ocağı raporu örnekleri sağlkık kurulu rapor örnekleri piskoloji tedavi raporu
 
 

Notlar ›

 
Engellilik: Engelli, fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan (kişi).
Özürlü Memur Seçme Sınavı: Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), özürlü (engelli) statüsündeki lise ve üniversite mezunlarının atama amacıyla tabi tutulduğu sınav.
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları: Halk arasındaki bilinen adıyla engelli raporu, sakatlık raporu olarak da adlandırılmaktadır.
Özürlüler Müdürlüğü: Özürlüler Müdürlüğü ya da İSÖM İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1994 yılında Özürlüler Koordinasyon Merkezi olarak kurulan hizmet birimi, çeşitlenen hizmetleri ve büyüyen yapısı ile zamanla şehirdeki bütün özürlü ve ailelerine yerinde hizmet ulaştırmayı amaç edindi.
Özürlü abdesti: Özürlü abdesti, Özür, en az bir namaz vakti süresince devam eden bedenî rahatsızlıklara verilen addır.
Sağlık ocağı: Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır.
Sağlıkevi: Kırsal bölgelerde coğrafya ve yol durumu göz önüne alınarak iki - üç bin nüfus için bir sağlık evi yapılmıştır.
Sağlık Bakanlığı: * Romanya Sağlık Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkedeki tüm sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlık.
Organizasyon: Organizasyon, örgüt, teşkilat, kuruluş; ortak bir amaç çerçevesinde kurulmuş, ortak bir çalışma düzenine sahip, kendi verimini yönetebilen toplumsal bir düzen. Organizasyonlar sosyoloji, iktîsat, işletme, siyaset bilimi ve psikoloji gibi birçok sosyal bilim dalının araştırma konusudur.
Kuruluş Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi: Kuruluş Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi Hacıkemaleddinoğlu Alaeddin Paşa'dan Çandarlı Halil Paşa'ya kadar, yani 1320-1453 döneminde, sadaret başlangıç tarihine göre sıralanmış Osmanlı Sadrazamları listesidir.
 

0 Yorum ›

 

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge Hakkında Yorum Yap

Dikkat: Mesaj yazarken Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge ile ilgili bilgi verirseniz site kullanıcıları da bu bilgilerinizden yararlanacaktır. Konu hakkında bilgi içeren mesajlarınızı bekliyoruz.